ملوان

Malavan

مدرسه فوتبال ملوانان جوان به مدیریت مهران نصیری از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.مدرسه فوتبال ملوانان جوان وارد سومین سال فعالیت خود شده  و یکی از مدارس فوتبال فعال در سطح شهرستان بندرانزلی محسوب می شود . 
محل تمرین مدرسه فوتبال ملوانان جوان زمین چمن منطقه چهارم نیروی دریایی می باشد.

منوچر درجزی پیشکسوت فوتبال ،  مدیر و مربی مدرسه فوتبال این تیم می باشد.