قایقران

Ghayeghran

مدرسه فوتبال قایقران به مدیریت فریبرز نجارمحله از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.مدرسه فوتبال قایقران هفدهمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد و یکی از مدارس فوتبال محبوب در سطح شهرستان بندرانزلی محسوب می شود .
محل تمرین مدرسه فوتبال قایقران زمین چمن طبیعی شیلات می باشد.