صیدگر

SeydGar

مدرسه فوتبال صیدگر از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.

این مدرسه فوتبال از مدارس قدیمی انزلی است که در سال ۷۴ با مدیریت سعید قربانی و مربیگری علیرضا حسینی زاده تاسیس شد و سپس در سال ۷۹ حسینی زاده به عوان مدیر و سرمربی این مدرسه فوتبال شروع به فعالیت کرد .

محل تمرین مدرسه فوتبال صیدگر واقع در غازیان خیابان معلم میباشد که دارای سه سالن ورزشی و یک زمین چمن طبیعی است.