گمرک

Gomrook

مدرسه فوتبال گمرک به مدیریت رضا فضایلی، از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.
رضا فضایلی با مدرک مربیگری درجه A آسیا، سرمربی تیمهای پایه گمرک و مربی تیمهای پایه ملوان، به عنوان سرمربی بر کار موزش فوتبال به نونهالان این مدرسه نظارت دارد.