لیگ برتر نوجوانان استان

 

رتبهتیمبازیامتیاز
1شهرداری رشت
1955
2شهرداری انزلی2042
3سرخ پوشان رشت2042
4کادوس ماسال2032
5ملوانان لاهیجان
2029
6گمرک انزلی2028
7پرسپولیس رشت
1927
8شاهین انزلی1924
9آبی پوشان رشت
2017
10فجر شهید محسنی رضوانشهر
1915
11شهرداری تولم شهر1910
12شاهین رشت199